I.T.E Inspecció tècnica d'edificis

 
 
 
 
 
 

QUE ÉS LA I.T.E?

 

La inspecció tècnica dels edificis, és una inspecció obligatòria deguda al decret 187/2011 en vigor des del 26 febrer 2011. A Catalunya s'ha de fer als
edificis de més de 45 anys d'antiguitat. pretén ser un sistema de control periòdic de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges plurifamiliars, per comprovar el deure que tenen els propietaris de conservar i mantenir els seus immobles. D'aquesta manera s'eviten possibles situacions de risc i perill; s'eviten intervencions més costoses a la llarga, perquè es poden detectar es patologies i programar les obres a realitzar en funció de les prioritats. Es revaloritzen i dignifiquen els immobles i els barris on es troben.

 

tornar al menú

 

 

 

COM ES FA?

 

Una I.T.E té 3 passos:

1 - Inspecció .
2 - La redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de         l' estat de l'edifici per part de l'arquitecte .
Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres .
3 - El certificat d'Aptitud emès per l'Administració.
 

 

METODOLOGIA DE LA INSPECCIÓ:

 

Cal inspeccionar l'estructura, les instal · lacions comunes i els exteriors ( envolvent de l' edifici ) .Per això és necessari visitar els terrats i les cobertes . Hem d'accedir al fons dels patis de llums i als serveis comuns ( escala , armaris i cambres d'instal · lacions , ascensor) .També la major part dels habitatges , especialment les de sota terrat . Visitem els soterranis i locals .
Inspeccionem les façanes i mitgeres des de l'exterior i des dels balcons i terrasses a les quals accedim . Des dels habitatges inspeccionem els patis de llums i les instal · lacions que per allí passen .No cal visitar tots els habitatges , però sí que és recomanable .

Se'ns hauria de comunicar si algun veí té al seu habitatge, esquerdes , fissures , humitats o deformacions .La metodologia habitual és una inspecció que pot durar , en funció del nombre d'habitatges de la finca , una o dues sessions de matí o tarda . També ens adaptem , si cal , els dissabtes al matí .
Realitzada la inspecció emetem l'informe d'inspecció tècnica ( ITE ) .

 

Si la inspecció és satisfactòria ( és a dir no hi ha deficiències o les que hi ha són lleus ) , lliurem l'informe a l'Administració ( Agència de l'Habitatge de la Generalitat o Ajuntament), i aquesta emet un CERTIFICAT D'APTITUD l'edifici . ( vàlid per 10 anys ) .El departament d'habitatge de la Generalitat ha d'emetre un certificat d' APTITUD ; si en el termini de dos mesos des del lliurament , no l'ha emès , es considera com FAVORABLE .
 

Si l'edifici tingués deficiències greus o molt greus ( perill per a les persones ) , en l'informe plantegem les obres i el termini de temps en el que han de reparar . Una vegada esmenades lliurem l'informe favorable a l'Administració ( Agència de l'Habitatge de la Generalitat o Ajuntament ) per obtenir el CERTIFICAT D'APTITUD .
 

En el cas que hi hagi deficiències , procurem que l'obtenció del certificat no suposi per a la comunitat unes despeses en obres més que els estrictament necessaris .

 

 

tornar al menú

 

 

 

 

CALENDARI

 

DATA EDIFICI                  DATA MÀXIMA PER A FER LA I.T.E

 

Anteriors a 1930               Fins el 31.12.2012

Entre 1931 i 1950             Fins el 31.12.201

Entre 1951 i 1960             Fins el 31.12.2014

Entre 1961 i 1970             Fins el 31.12.2015

A partir de 1971               Fins el 31 de Desembre de l'any en el que

                                         l'edifici cumpleix 45 anys d'antiguitat.

 

tornar al menú

 

 

 

 

 

TARIFES

 

I.V.A. no inclòs.

Cada habitatge i local compta com una entitat. Cada planta soterrani compta com una entitat.
 

 

Inclou:

  • Inspecció tècnica de l'edifici.

  • Realització de l'informe.

  • Lliurament a l'administrador o president de la documentació.

  • Presentació i seguiment davant l'Administració.

  • Taxes de visats col · legials.

 

 

   Entitats          Preus €

    2 a 5                   445

    6 a 10                 485

    11                       500

    12                       515

    13                       530

    14                       545

    15                       560

    16                       575

    17                       590

    18                       605

    19                       620

    20                       635

    21                       650

    22                       665

    23                       680

    24                       695

    25                       705

    26                       720

    27                       735

    28                       750

    29                       765

    30                       780

 

 

tornar al menú

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES

 

El decret permet ajudes , però només excepcionalment . La disposició addicional quarta del decret diu :
 

 

" Ajuts Excepcionals paper cost de les INSPECCIONS Tècniques obligatories
Els ajuts paper cost de les inspeccions técniques OBLIGATÒRIES tinença caràcter excepcional
nal i és podin atorgar Quan s ' acrediti la insuficiència de medios Econòmics de
les persones que compleixin a els Requisits de les Convocatòries de subvencions per
a la rehabilitació d' edificis restaurats d'Ús residencial i d' habitatges."

 

Ajudes excepcionals per al cost de les inspeccions tècniques obligatòries
Les ajudes per al cost de les inspeccions tècniques obligatòries tenen caràcter excepcional i es poden atorgar adequat s'acrediti la insuficiència de mitjans econòmics de les persones que compleixen els requisits de les convocatòries de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges .
 

PER FER LES OBRES:

 

Hi ha diferents organismes que poden donar subvencions per a les obres . Dependrà del tipus i entitat de les obres. Les obres poden ser:

 

- Reparacions estructurals , solucionar deficiències i evitar situacions de risc i   perill .
- Resoldre temes d'accessibilitat .
- Per instal · lacions comunitàries de l'edifici .
- Per a obres encaminades a aconseguir estalvi energètic i millora de      l'eficiència energètica .
 

Les subvencions les poden donar la Generalitat de Catalunya a través de les xarxes d'oficines locals d'Habitatge situades en Ajuntaments o Consell Comarcals . El Consorci Metropolità de l' Habitatge de ámbit en l'àrea metropolitana de Barcelona i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona .
 

Estudiarem en cada cas les subveciones existents en el moment de fer les obres .
 

 

tornar al menú

 

 

 

 

 

DECRETO 187 / 2010

 

Per a consultar el decret,clicar al següent enllaç:

 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10322147.pdf

 

tornar al menú